0

سکسکه

سکسکه

شرح بیماری: به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکان شدید شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.
<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکان شدید شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکاندن شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" style="height:512px; width:700px"><br />
 </p>
<p>” src=”https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکاندن شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" style="height:512px; width:700px"><br />
 </p>
<p>” style=”height:512px; width:700px”><br />
 </p>
<p>‘ title=’</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکان شدید شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکاندن شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" style="height:512px; width:700px"><br />
 </p>
<p>” src=”https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#00FF00"><strong>شرح بیماری:</strong></span> به انقباض غیر ارادی، ناگهانی و تشنجی دیافراگم که با تکاندن شکم و سینه، انقباض سریع حنجره و به لرزه درآمدن طناب‎های صوتی همراه است، سکسکه می‎گویند.<br />
سکسکه با صدای مخصوصی همراه است و اغلب بدون دلیل بیماریزایی به وجود می‎آید. به صورتی که درمان آن ضروری نیست، هر چند گاهی اوقات بروز یک بیماری موجب سکسکه می‎شود. این عارضه چند دقیقه‎ای یا چند ساعتی که دلیل دقیقی ندارد، خود به ‎خود قطع می‎ گردد.<br />
تحریک دیافراگم یا عصبی شدن آن از طریق تحریک عصب فرنیک (Prenique) بسیار نادر است، که به خصوص در بیماران مبتلا به ذات‎الریه، ذات‎الجنب و اختلالات پانکراس یا معده روی می‎دهد.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/8b316053-90a2-4a88-9d9f-105582887b97.jpg" style="height:512px; width:700px"><br />
 </p>
<p>” style=”height:512px; width:700px”><br />
 </p>
<p>‘ src=”https://afiatbazar.ir/wp-content/uploads/2021/06/d8b3daa9d8b3daa9d987_60dc518319b89.jpeg”><br />
 </p>
</p></div>
     </div>
    </div>
    <div>
  <span class="tagbox">
  برچسب‌ها:<a href="https://afiatbazar.com/tag/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%da%a9%d8%b3%da%a9%d9%87/" rel="tag">شرح بیماری سکسکه</a> </span>
</div>
   </div>
  </div>
       <section class="Extra-edge single-entry-cards">
        <div class="Next-related-content">
         <div class="container related-posts related_posts_lists p-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h4 class="title_single" style="margin-right: 1rem;">مشاهده بیشتر</h4>
    </div>
    <ul class="col-12 related-post-lists">
          </ul>
  </div>
</div>        </div>
       </section>
       <div class="col-12 p-0 m-0">
 <div class="comments-area">
  <h4 class="title_single">نظرات کاربران</h4>
  <div class="comment-rules">
   <div class="comment-rules">
<ul>
<li> چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.</li>
</ul>
</div>  </div>
  <div class="col-12" style="display: inline-block;">
   <div class="post-entry">
    
<div id="comments" class="comments-area">

			<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%DA%A9%D9%87/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://afiatbazar.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment">
			 <label for="comment">دیدگاه</label>
			 <textarea required id="comment" name="comment" placeholder="نظر را اینجا وارد کنید ..." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>
		 </p><p class="comment-form-author">
			<label for="author">نام*</label>
			<input id="author" name="author" type="text" placeholder="نام" value="" size="30" aria-required=