0

شپش سر

شپش سر

شپش سر

شرح بیماری: شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،
رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.
<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" title="


<p style=" style="height:420px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" title="


<p style=" style="height:420px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>” style=”height:420px; width:700px”></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>‘ title=’</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" title="


<p style=" style="height:420px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>شرح بیماری:</strong></span> شپش نوعی حشره به رنگ قهوه‎ای یا خاکستری است که به اندازه دانه ارزن یا خشخاش می‎باشد و اغلب در پوست سر زندگی می‎کند. این حشره از راه تخم‎گذاری تکثیر می‎یابد. تخم شپش،<br />
 رشک نام دارد که ظاهری شبیه به شوره سر دارد ولی زرد رنگ، بیضی و سفت است که به ریشه یا ساقه مو می‎چسبد به گونه‎ای که با شانه زدن از مو جدا نمی‎شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/80164d60-d8ef-45e9-9563-f28e1224d2e2.jpg" title="


<p style=" style="height:420px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>” style=”height:420px; width:700px”></p>
<p style="text-align:justify">اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br />
<span style="color:#00FF00"><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
<p>‘ src=”https://afiatbazar.ir/wp-content/uploads/2021/06/d8b4d9bed8b4-d8b3d8b1_60dc52e32f702.jpeg”></p>
<p>اگرچه این عارضه به دلیل سرایت آسان در هر کسی می‎تواند بروز کند ولی در بین کودکان، شیوع بیشتری دارد. مدتی پس از انتقال شپش، پوست سر شروع به خارش می‎کند، در این هنگام خارش سر موجب آسیب پوست و سرایت بیشتر بیماری می‎گردد.<br />
اگر نمی‎دانید چگونه با این مشکل برخورد کنید به پزشک مراجعه نمایید. در صورتی که با وجود گذشت 2 تا 3 روز از مصرف محلول ضد شپش یا دو هفته از شانه ‎کردن و از بین ‎بردن شپش، مجدد به این عارضه مبتلا شده‎اید نزد پزشک بروید.<br /><span><strong>علائم بیماری: </strong></span>وجود حشره شپش در بدن، ظاهر شدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس، خارش</p>
</p></div>
<p>
                  <i class="fa fa-ambulance"></i><br />
                  <span title="علائم بیماری"> علائم بیماری :</span><br />
                  <span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="وجود حشره شپش در بدن">وجود حشره شپش در بدن</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="ظاهرشدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس">ظاهرشدن تخم شپش به صورت دانه‎های زرد یا سفید رنگ چسبیده به مو یا لباس</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="خارش">خارش</span><br />
                  </span>
                </p>
<hr>
<div class="row" dir="rtl" readability="10">
<h3 class="title-farhang">
                    <span> درمان های کلینیکی شپش سر : </span><br />
                  </h3>
<p readability="2.5">
                    <span readability="5"></p>
<p>معمولاً دارو‎های مورد استفاده در درمان شپش سر بدون نسخه نیز قابل تهیه هستند. این دارو‎ها ممکن است تخم‎های جدید را از بین نبرند. بنابراین، درمان باید ادامه پیدا کند تا باقیمانده‎ تخم‎ها قبل از تبدیل شدن به شپش از بین بروند.<br />
دارو‎ های بدون نسخه معمولا ًحاوی ماده موثر پیرترین (Pyrethrin) هستند، که از گل داوودی استخراج می‎شوند و برای شپش ‎ها سمی است. قبل از استفاده از دارو، مو‎ها را با شامپو و بدون نرم‎کننده بشویید. شستشوی مو‎ها با سرکه سفید نیز مفید است. زیرا ممکن است چسبی که تخم‎ ها را روی مو‎ها نگه می‎دارد، حل شده و از بین برود. دستورالعمل روی دارو را دنبال کرده و سپس مو‎ها را با آب گرم بشویید.<br />
دارو‎های معمول در درمان شپش سر عبارتند از:<br />
1. پرمترین(nix) که حاوی پیرترین مصنوعی است. عوارض جانبی آن شامل قرمزی و خارش پوست سر است.<br />
2. پیرترین با مواد افزودنی: در این دارو، پیرترین با ماده شیمیایی دیگری ترکیب می‎شود که سمیت آن را تقویت می‎کند. عوارض جانبی آن ممکن است قرمزی و خارش پوست سر باشد. در صورتی که به گل داوودی یا گیاه آمبروسیا حساسیت دارید، نباید از پیرترین استفاده نمایید.<br />
در برخی از موارد، شپش‎ها نسبت به داروهای بدون نسخه (Otc) مقاومت نشان می‎دهند. یا به دلیل استفاده نادرست به عنوان مثال، عدم تکرار دارو در زمان مناسب، دارو موثر نباشد. در این صورت پزشک یک نسخه درمانی دیگر توصیه می‎کند که احتمالاً شامل موارد زیر است:<br />
1.بنزیل الکل: این محصول برای شپش‎ها سمی نیست، اما آن‎ها را از اکسیژن محروم کرده و از بین می‎برد. عوارض جانبی آن قرمزی و خارش پوست است. این ماده ضدعفونی کننده برای کودکان کوچکتر از 6 ماه توصیه نمی‎شود.<br />
2.ایورمکتین: برای استفاده در افراد بزرگتر از 6 ماه تایید شده است. یک بار آن را برای خشک کردن موها بمالید و بعد از ده دقیقه با آب بشویید.<br />
3.اسپینوزاد (Natroba): برای استفاده در افراد شش ماهه یا بزرگتر تأیید شده است. این دارو نیز برای خشک کردن مو‎ها مالیده شده و پس از ده دقیقه با آب گرم شسته می‎شود. این محصول شپش و تخم‎ های زنده را می‎کشد و معمولاً نیازی به تکرار درمان نیست.<br />
4.مالاتیون: برای استفاده در افراد 6 ساله یا بزرگتر می‎باشد. این محصول به صورت شامپو دارویی استفاده می‎شود، صبر کنید تا به صورت طبیعی روی مو و پوست سر خشک شود و پس از 8 تا 12 ساعت، آن را بشویید. این دارو حاوی مقدار زیادی الکل است و نباید آن را با سشوار یا نزدیک شعله استفاده نمود.<br />
5.شامپوی دارویی لیندان: این محصول، عوارض جانبی شدیدی از جمله تشنج دارد و تنها زمانی استفاده می‎شود که سایر درمان‎ها موفق عمل نکنند. داروی نامبرده، برای استفاده در کودکان توصیه نمی‎شود. به علاوه، افرادی با وزن کمتر از 50 کیلوگرم، زنان باردار و شیرده و کسانی که سابقه تشنج یا ابتلا به عفونت HIV دارند، نباید از این دارو استفاده کنند.</p>
<p></span>
                  </p>
</p></div>
<div class="row" dir="rtl" readability="10">
<h3 class="title-farhang">
                    <span> درمان های خانگی شپش سر : </span><br />
                  </h3>
<p dir="rtl" readability="2.5">
                    <span readability="5"></p>
<p>تعدادی از درمان‎های خانگی نیز وجود دارند، که شپش‎ها و تخم‎های آن‎ها را از هوا محروم می‎کنند و روی مو‎ها را می‎پوشانند، این محصولات را یک شب روی مو‎ها باقی می‎گذارند و سر را با کلاه می‎پوشانند، تا فردا صبح شسته شوند.<br />
محصولات مورد استفاده برای این منظور عبارتند از: روغن مایونز، روغن زیتون، کره و وازلین.<br />
از بین محصولات، فقط وازلین می‎تواند تعداد قابل توجهی از شپش ‎ها را بکشد، به خصوص که برای پاک کردن این محصول از روی سر چند بار مو‎ها شسته و شانه می‎شود.<br />
برای یافتن شپش، موی سر را به روشی که شرح داده می‎شود، شانه بزنید. علاوه بر فرد مبتلا، افراد دیگر خانواده و تمام کسانی که طی 4 تا 6 هفته اخیر با بیمار تماس داشته‎اند باید مورد معاینه قرار بگیرند.<br />
محلول یا شامپوی ضد شپش به کار ببرید، البته محلول آن مؤثرتر است.<br />
زنان حامله یا شیرده و کودکان زیر شش ماه نباید از محلول ضد شپش استفاده کنند، در این صورت موهای شخص مبتلا باید مرتبا شانه شده و تخم‎های شپش از بین بروند.<br />
شپش سر پس از جداشدن از مو و پوست سر، خیلی زود از بین می‎رود. با این حال احتیاط کنید و وسایل شخصی خود را از قبیل: شانه، حوله، روکش بالش‎ها، حوله، کلاه، شال‎گردن و … را از سایرین دور نگهدارید.<br />
 اگر می‎خواهید با شانه کردن، شپش را پیدا کرده و از بین ببرید از این روش استفاده نمایید:<br />
موها را با شامپو شسته و با یک شانه معمولی شانه کنید. پهنای شانه را روی سر قرار دهید و تا ریشه موها ببرید، شانه را از ریشه تا نوک موها بکشید، شانه زدن را از جلو به عقب، از عقب به جلو و از یک طرف سر به طرف دیگر ادامه دهید، شپش‎های روی شانه را پیدا کنید و با دستمال از آن جداکرده و از بین ببرید.<br />
از محلول ضد شپش برای موها استفاده کنید. همچنین می‎توانید هر روز سر را بشویید و 3 بار شانه کنید و چهار روز متوالی این کار را انجام دهید. اگر دوباره انگلی را مشاهده کردید، درمان را تا بهبودی کامل ادامه دهید.</p>
<p> </p>
<p></span>
                  </p>
</p></div>
<p></p>
<div class="">
<div class="wp_postmeta">
                  <span class=""><br />
                    <i class="fa fa-calendar"></i><br />
                    <span>شنبه – 26 مرداد 1398</span><br />
                  </span></p>
<p>                  <span class="separator"></span><br />
                  <span class=""><br />
                    <i class="fa fa-user"></i><br />
                    <span title="ارسال شده توسط: ادمین سایت">ادمین سایت</span><br />
                  </span><br />
                  <span class="separator"><br />
                  </span><br />
                  <span class=""><br />
                    <i class="fa fa-tags"></i><br />
                    <span>گروه :</span><br />
                    <a title=" پوست و مو" target="_blank" href="https://afiatbazar.com/Sickness/14" rel="tag noopener"> پوست و مو</a><br />
                  </span><br />
                  <span class="separator"></span><br />
                  <span class=""><br />
                    <i class="fa fa-eye"></i><br />
                    <span>تعداد بازدید :</span><br />
                    <i class="fa">354</i><br />
                  </span><br />
                  <span class="separator"></span><br />
                  <span class=""><br />
                    <i class="fa fa-download"></i><br />
                    <span>تعداد دانلود :</span><br />
                    <i class="fa">0</i><br />
                  </span><br />
                  <span class="separator"></span><br />
                  <span class="separator"></span><br />
                  <span class=""><br />
                  </span>
                </div>
</p></div>
<hr>
<div class="related-post-area section_padding_50">
<h4 class="mb-30">بیماری های مرتبط</h4>
</p></div>
<p>  <span></span></p></div>
     </div>
    </div>
    <div>
  <span class="tagbox">
  برچسب‌ها:<a href="https://afiatbazar.com/tag/%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%b3%d8%b1/" rel="tag">شپش سر</a> </span>
</div>
   </div>
  </div>
       <section class="Extra-edge single-entry-cards">
        <div class="Next-related-content">
         <div class="container related-posts related_posts_lists p-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h4 class="title_single" style="margin-right: 1rem;">مشاهده بیشتر</h4>
    </div>
    <ul class="col-12 related-post-lists">
          </ul>
  </div>
</div>        </div>
       </section>
       <div class="col-12 p-0 m-0">
 <div class="comments-area">
  <h4 class="title_single">نظرات کاربران</h4>
  <div class="comment-rules">
   <div class="comment-rules">
<ul>
<li> چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.</li>
</ul>
</div>  </div>
  <div class="col-12" style="display: inline-block;">
   <div class="post-entry">
    
<div id="comments" class="comments-area">

			<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%B4%D9%BE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://afiatbazar.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment">
			 <label for="comment">دیدگاه</label>
			 <textarea required id="comment" name="comment" placeholder="نظر را اینجا وارد کنید ..." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>
		 </p><p class="comment-form-author">
			<label for="author">نام*</label>
			<input id="author" name="author" type="text" placeholder="نام" value="" size="30" aria-required=