0

پیری روانی

پیری روانی

پیری روانی
پیری از نظر روانشناسی
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز میکند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:
1–  سن قانونی یا سن زمانی
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.
2–  سن بدنی یا حسی
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.
3-  سن روانی یا روحی
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبههای جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید
به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:

 • حافظه
 • هوش
 • دقت
 • ارتباط
 • همبستگی افکار
 • استدلال

که بارزترین آنها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده میشود، رخ میدهد. منظور از اختلال درحافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار میکنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات دوران
جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهتیابی است. این افراد دیدهها و شنیدههای خود را سریع فراموش میکنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا میگذارند.
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمیشد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “وردی” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.
<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز میکند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–  سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–  سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-  </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبههای جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آنها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده میشود، رخ میدهد. منظور از اختلال درحافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار میکنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات دوران<br />
 جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهتیابی است. این افراد دیدهها و شنیدههای خود را سریع فراموش میکنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا میگذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمیشد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “<strong>وردی</strong>” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="


<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز می کند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–    سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–    سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-    </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبه های جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آن ها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده می شود، رخ می دهد. منظور از اختلال در حافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار می کنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات<br />
 دوران جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهت یابی است. این افراد دیده ها و شنیده های خود را سریع فراموش می کنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا می گذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمی شد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “وردی” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" title="


<p style=" style="height:266px; width:400px"></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان می دهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانی تری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت ست که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیت های بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم متر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمی شود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامی های روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ می دهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ می دهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست داده اند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز می کند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–    سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–    سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-    </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبه های جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آن ها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده می شود، رخ می دهد. منظور از اختلال در حافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار می کنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات<br />
 دوران جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهت یابی است. این افراد دیده ها و شنیده های خود را سریع فراموش می کنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا می گذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمی شد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “وردی” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" title="


<p style=" style="height:266px; width:400px"></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان می دهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانی تری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت ست که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیت های بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم متر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمی شود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامی های روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ می دهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ می دهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست داده اند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>” style=”height:266px; width:400px”></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان میدهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانیتری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت است که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیتهای بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم کمتر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمیشود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامیهای روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ میدهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ میدهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست دادهاند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>‘ title=’</p>
<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز میکند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–  سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–  سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-  </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبههای جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آنها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده میشود، رخ میدهد. منظور از اختلال درحافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار میکنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات دوران<br />
 جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهتیابی است. این افراد دیدهها و شنیدههای خود را سریع فراموش میکنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا میگذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمیشد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “<strong>وردی</strong>” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="


<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز می کند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–    سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–    سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-    </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبه های جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آن ها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده می شود، رخ می دهد. منظور از اختلال در حافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار می کنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات<br />
 دوران جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهت یابی است. این افراد دیده ها و شنیده های خود را سریع فراموش می کنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا می گذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمی شد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “وردی” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" title="


<p style=" style="height:266px; width:400px"></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان می دهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانی تری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت ست که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیت های بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم متر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمی شود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامی های روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ می دهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ می دهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست داده اند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>پیری روانی</strong><br />
<strong>پیری از نظر روانشناسی</strong><br />
در این قسمت قصد داریم به بررسی مسائل روانی که با افزایش سن و پیری بروز می کند صحبت کنیم.  همه انسان ها سه نوع سن دارند:<br />
<strong>1</strong>–    سن قانونی یا سن زمانی<br />
این سن از روی تقویم، شناسنامه و تقویم مشخص خواهد شد.<br />
<strong>2</strong>–    سن بدنی یا حسی<br />
این سن براساس تحولات فیزیکی در بدن رخ داده و معمولا کمتر یا بیشتر از سن قانونی است.<br />
<strong>3-    </strong>سن روانی یا روحی<br />
اما سن روحی به احساسات و حالت روحی فرد بستگی دارد.<br />
تاثیر جنبه های روانی بر احساس ناشی از افزایش سن،  بیشتر از جنبه های جسمی است. تحقیقات نشان داده است که تغییرات فیزیکی مغز ناشی از افزایش سن، غالبا بدون بروز علائم روانی است و این موضوع نشان دهنده این است که تنها تغییرات ارگانیک منجر به پیری نخواهد شد بلکه باید<br />
 به مسائل پیسکولوژیک را هم در نظر گرفت.<br />
تغییرات روحی رخ داده ناشی از افزایش سن، کاهش نیروهای روانی شامل:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">حافظه </li>
<li style="text-align:justify">هوش </li>
<li style="text-align:justify">دقت </li>
<li style="text-align:justify">ارتباط </li>
<li style="text-align:justify">همبستگی افکار </li>
<li style="text-align:justify">استدلال </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">که بارزترین آن ها، ضعف حافظه و اختلال در حافظه است.<br />
حافظه نزدیک، بیشتر دچار آسیب شده و در نتیجه حالت مشخصی که در افراد پیر دیده می شود، رخ می دهد. منظور از اختلال در حافظه نزدیک این است که این افراد یک مطلب را چند بار تکرار می کنند و به خاطر نمی آورند چند دقیقه قبل این مطلب را بیان کرده اند. این افراد خاطرات<br />
 دوران جوانی خود را به خوبی به خاطر می آورند.<br />
عارضه دیگر در این اختلال، تعیین موقعیت و اختلال در جهت یابی است. این افراد دیده ها و شنیده های خود را سریع فراموش می کنند و در نتیجه به خاطر نمی آورند که وسایل خود را کجا می گذارند.<br />
در برخی از افراد تا دهه نهم و دهم زندگی تغییراتی در قوای روانی دیده نمی شد که از این موارد زیاد دیده شده است. برای مثال “وردی” آهنگساز معروف ایتالیایی، مهم ترین شاهکارهای خود را در سن 73 و 80 سالگی نواخته است.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" src="https://afiatbazar.com//Files/DocumentPic/78675058-7aa5-4222-b6bb-8a39b93fc004.jpg" title="


<p style=" style="height:266px; width:400px"></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان می دهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانی تری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت ست که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیت های بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم متر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمی شود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامی های روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ می دهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ می دهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست داده اند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>” style=”height:266px; width:400px”></p>
<p style="text-align:justify">
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان میدهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانیتری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت است که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیتهای بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم کمتر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمیشود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامیهای روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ میدهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ میدهد:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">کاهش نیروی جسمانی </li>
<li style="text-align:justify">ترس از مرگ </li>
<li style="text-align:justify">از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p style="text-align:justify">این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست دادهاند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
<p>‘ src=”https://afiatbazar.ir/wp-content/uploads/2021/06/d9bedb8cd8b1db8c-d8b1d988d8a7d986db8c_60dc54b9b5ec3.jpeg”></p>
<p>
دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که بعد از قضات، حد متوسط طول عمر به رهبران ارکستر تعلق دارد. محققان معتقدند که علت این مسئله، فعالیت و ورزش کردن، آرامش در زندگی و نظم  است.  برای مثال ” آرتور روبنشتاین” که پیانیست معروف است، در سن 82 سالگی هنوز هم مثل یک جوان<br />
 30 ساله به فعالیت خود ادامه می داد.<br />
این نمونه ها نشان میدهد که سن روحی انسان با پیری جسمی تطابق ندارد.  دانشمندان معتقد هستند که افرادی که زندگی خشنی دارند بیشتر در معرض عوارض روانی سالخوردگی قرار دارند. اما شادی و امید در زندگی، عمر طولانیتری داشته و عوارض پیر در آن ها کمتر می شود.<br />
انسان به کمک نیروی عضلانی به فضائل بزرگ دست پیدا نخواهد کرد بلکه اندیشه، شخصیت و قضاوت است که انسان را به کمال می رساند. برای این که بتوان به چگونگی تغییرات روحی و فکری افراد در دوران زندگی پی برد بهتر است که به جای مطالعه فرد به فرد به سراغ مقایسه گروهی برویم.<br />
از دیگر خصوصیات افراد پیر، محدود شدن علائق و دوری از قبول عقاید جدید است. این افراد محافظه کار شده  و زمانی که به مسائلی مرتبط با تجربیات گذشته خود برخورد می کنند، به خوبی می توانند آنها را حل کنند اما در برابر تجربیات جدید ناتوان هستند. در کل افراد سالمند<br />
 نسبت به تشخیص لغات، مسائل واقعی و عینی ناتوان هستند.<br />
علامت دیگر پیری، توقع احترام زیاد، عصبانیتهای بی مورد و کم شدن قدرت تحمل است. گروهی از این تغییرات بر اساس نظریه فروید، از نوع بازگشتی هستند یعنی فرد به دوره کودکی بر می گردد که به گذشته او نیز بستگی دارد. به این معنا که اگر در گذشته او چنین حالاتی وجود نداشته<br />
 است، احتمال بروز آن ها در سنین پیری هم کمتر است در نتیجه این علائم در آن ها دیده نمیشود.<br />
پیدایش حالت بدبینی، از دیگر حالات دوران پیری است. گاها بر اثر ناکامیهای روزمره و گاها با اعتقاد بر این که هستی جز خواب نیست، رخ میدهد. سه عامل مهم در بروز این حالت منفی رخ میدهد:</p>
<ul>
<li>کاهش نیروی جسمانی </li>
<li>ترس از مرگ </li>
<li>از دست دادن شغل </li>
</ul>
<p>این افراد نمی خواهند قبول کنند که در سلامت جسمانی آن ها پیشرفتی رخ داده است چرا که شوق و حرارت زندگی را از دست دادهاند. البته نباید این بدبینی را با اعتقاد بر این که هستی پوچ است اشتباه گرفت چرا که حالت دوم، از حالات مرضی روانشناسی<br />
 پیری است.</p>
<p> </p>
</p></div>
<p>
                  <i class="fa fa-ambulance"></i><br />
                  <span title="علائم بیماری"> علائم بیماری :</span><br />
                  <span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کاهش نیروی جسمانی">کاهش نیروی جسمانی</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="ترس از مرگ">ترس از مرگ</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="از دست دادن شغل">از دست دادن شغل</span><br />
                  </span>
                </p>
     </div>
    </div>
    <div>
  <span class="tagbox">
  برچسب‌ها:<a href="https://afiatbazar.com/tag/%d9%be%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/" rel="tag">پیری روانی</a> </span>
</div>
   </div>
  </div>
       <section class="Extra-edge single-entry-cards">
        <div class="Next-related-content">
         <div class="container related-posts related_posts_lists p-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h4 class="title_single" style="margin-right: 1rem;">مشاهده بیشتر</h4>
    </div>
    <ul class="col-12 related-post-lists">
          </ul>
  </div>
</div>        </div>
       </section>
       <div class="col-12 p-0 m-0">
 <div class="comments-area">
  <h4 class="title_single">نظرات کاربران</h4>
  <div class="comment-rules">
   <div class="comment-rules">
<ul>
<li> چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.</li>
</ul>
</div>  </div>
  <div class="col-12" style="display: inline-block;">
   <div class="post-entry">
    
<div id="comments" class="comments-area">

			<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://afiatbazar.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment">
			 <label for="comment">دیدگاه</label>
			 <textarea required id="comment" name="comment" placeholder="نظر را اینجا وارد کنید ..." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>
		 </p><p class="comment-form-author">
			<label for="author">نام*</label>
			<input id="author" name="author" type="text" placeholder="نام" value="" size="30" aria-required=