عضله‌ی دو سر رانی

اعمال یداوی
عضله‌ی دو سر رانی

عضله‌ی دو سر رانی

نام علمی : Biceps Femoris

عضله‌ی دو سر رانی         Biceps Femoris
بررسی
از قسمت فوقانی سر بلند آن به برجستگی ورکی و سر کوتاه به نیمه‌ی پایینی لبه‌ی خارجی خط خشن ران
محل چسبندگی

  • از قسمت تحتانی به سر استخوان نازک‌نی.

عمل

  • خم کننده ی زانو و چرخش دهنده‌ی خارجی مفصل زانو در حالت خم شده، سر بلند آن جزء باز کننده های مفصل ران است.

مناطقی که درد احساس می شود

  • روی قسمت پشت پا از باسن تا پشت نیمه‌ی ساق پا.

درمان دستی
در درمان دستی عضله دوسر رانی معمولا بیمار به حالت دمر خوابیده و شما کنار او و در سطح مچ پای او می ایستید. سپس نوک انگشتان، پاشنه ی دست، ساعد و یا بند انگشتان خود را روی ناحیه داخلی عضله همسترینگ، دقیقا در بالای زانو قرار دهید و بر روی بافت محکم فشار آورید و دست خود را در امتداد عضله و تا نقطه اتصال روی برجستگی ورکی بالا بکشید. دفعه بعد نیز از وسط شروع کرده و این روش را مجددا تکرار کنید. همین تکنیک را برای بخش خارجی پا نیز تکرار کنید.
توجه
در شروع روش فوق از اعمال فشار بر روی منطقه‌ی پشت زانو خودداری کنید.


فشار و کشش سطحی
برای فشار و کشش همزمان شست خود را روی نقطه اتصال عضله همسترینگ، در قسمت برجستگی ورکی گذاشته و به صورت فوقانی به بافت فشار بیاورید و تا زمانی که احساس رهایی نکرده اید، ادامه دهید. سپس انگشت شست خود را به صورت متناوب از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید، تا جایی که نرمی و آرامش را در بافت احساس کنید.

 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398