عضله‌ی دوقلو

اعمال یداوی
عضله‌ی دوقلو

عضله‌ی دوقلو

نام علمی : Gastrocnemius

عضله‌ی دوقلو       Gastrocnemius
بررسی
این عضله هم از مفصل زانو، هم از مفصل مچ پا می گذرد. بنابراین، نعلی را می توان با خم کردن زانو کشش داد، در حالی که عضله‌ی دوقلو تنها با صاف کردن زانو قابل کشش است.
محل چسبندگی

  • از قسمت فوقانی، به دو سر (خارجی و داخلی) از کندیل های خارجی و داخلی استخوان ران.
  • از قسمت تحتانی، با نعلی به وسیله تاندون آشیل به نیمه‌ی تحتانی سطح خلفی استخوان قاپ.

عمل

  • پلانتارفلکشن پا

مناطقی که درد احساس می شود

  • روی برجستگی عضله، سطح داخلی مچ پا، سطح داخلی پلانتار پا.

درمان دستی
بیمار دمر می خوابد و شما کنار پای بیمار می ایستید، دست‌هایتان را روی عضله‌ی دوقلو بگذارید و شست را بر روی عضله بفشارید و تا یک سوم مانده به زانو به سمت بالا بکشید. بر روی بافت محکم فشار وارد کنید و به دنبال نقاط دردناک بگردید. فشار را تا هنگام رهایی نگه دارید.


                                                                   

کشش عضله

  • پای بیمار را در یک دست و ساق پای بیمار را با دست دیگر بگیرید و به آرامی پنجه‌ی پا را به ساق پا نزدیک کنید.


 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398