عضلۀ رکبی

اعمال یداوی
عضلۀ رکبی

عضلۀ رکبی

نام علمی : Popliteus

عضلۀ رکبی      Popliteus

محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنه، به کندیل خارجی استخوان درشت نی.
  •  از قسمت دور از تنه،به سطح خلفی درشت نی بالای خط سولئال.

عمل

  • جلوگیری از قفل شدن زانو و اجازه به خم کردن آن.

مناطقی که درد احساس می‌شود

  • قسمت خلفی زانو به سمت طرف داخلی آن.

درمان دستی

  • فشار

در تکنیک درمان با کمک فشار بیمار به پهلو خوابیده و زانویی را که نیاز به درمان دارد، اندکی خم کنید. شما نیز کنار او و در سطح زانوی او قرار بگیرید و دست نزدیک به بیمار را روی ناحیه خلفی زانو قرار دهید و سپس انگشت شست خود را روی بخش میانی زانو بگذارید. جهت درمان این عضله، باید عضلۀ دوقلو را به سمت بیرون فشار دهید. در نهایت بر روی بافت محکم فشار آورده و به جست و جوی نواحی دردناک بگردید و تا زمان احساس رهایی، فشار را ادامه دهید. 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398