عضلۀ نعلی

اعمال یداوی
عضلۀ نعلی

عضلۀ نعلی

نام علمی : Soleus

عضلۀ نعلی         Soleus
بررسی

  • وجود ترایگرپوینت در این عضله، از عوامل اصلی درد در ناحیۀ پاشنه است.

محل چسبندگی

  • از قسمت فوقانی،به سطح خلفی سر و یک سوم بالای تنۀ استخوان نازک‌نی و قوس تاندونی بین نازک‌نی و درشت نی و از روی عروق پوپلیتئال.
  • قسمت تحتانی، به دوقلو به وسیله تاندون آشیل به برجستگی استخوان قاپ.

عمل

  • پلانتار فلکشن پا

درمان دستی
درمان عضله نعلی، شبیه به درمان عضله‌ی دوقلو است. برای این کار، در حالتی که بیمار به حالت دمر خوابیده است، بر روی عضلات ساق پا، از پلانتار فلکشن بیش از اندازه‌ی مچ پا، جلوگیری کنید، یا با استفاده از یک بالش، بیمار را طوری بخوابانید، که ساق پای او از تخت بیرون قرار گیرد.


اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398