عضله سطح قدامی ساق

اعمال یداوی
عضله سطح قدامی ساق

عضله سطح قدامی ساق

نام علمی : Tibialis Anterior

عضله سطح قدامی ساق         Tibialis Anterior
بررسی
به یاد داشته باشید که درشت نی قدامی از قسمت خارجی ساق پا تا قسمت میانی پا کشیده شده است.
محل چسبندگی

  • از نزدیک به تنۀ،به دو سوم بالای سطح خارجی درشت نی و به غشا بین استخوانی .
  • از قسمت دور از تنه ،به استخوان هرمی و پایه و اولین استخوان کف پایی.

عمل

  • دورسی فلکشن و اینورشن پا.

توجه

  • از اعمال فشار بر روی سرخرگ پوپلیتئال و عصب درشت نی که از خط وسط زانو می‌گذرد، بپرهیزید.

مناطقی که درد احساس می‌شود

  • روی تاندون آشیل تا سطح کف پایی پاشنه.
  • در سطح قدامی مفصل مچ پا، روی سطح خلفی شست پا.

درمان دستی

  • فشار

برای اعمال فشار بر روی این عضله، بیمار به پشت خوابیده و شما کنار پای او قرار می گیرید. سپس پای بیمار را با یک دست ثابت نگه‌داشته و نوک انگشتان خود را روی انتهای پایین عضلۀ ساقی قدامی دقیقا در بخش بالای مچ پا قرار دهید و بر روی بافت محکم آورید و نوک انگشتان خود را امتداد عضله و تا نقطه اتصال آن به درشت نی بکشید.
این روش را می توان با گذاشتن شست ها روی یکدیگر یا با پاشنه دست انجام داد.
دردهای قسمت های خارجی ساق پا
عضلات دوقلو،سرینی میانی، نازک‌نی کوتاه پهن جانبی.


اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398