عضله نازک‌نی بلند

اعمال یداوی
عضله نازک‌نی بلند

عضله نازک‌نی بلند

نام علمی : Peroneus Longus

عضله نازک‌نی بلند  
محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنه، به دو سوم بالای سطح بیرونی نازک‌نی و کندیل خارجی درشت‌نی.
  • از قسمت دور از تنه، با گذر تاندون از قسمت خلفی و خارجی قوزک و عبور از کف پا، به استخوان هرمی پایۀ اولین استخوان کف‌پایی.

عمل

  • پلانتاژ فلکشن واروشن پا.

مناطقی که درد احساس می‌شود

  • قسمت خارجی ساق و اطراف قوزک

درمان دستی

  • فشار

برای ایجاد فشار در عضله نازک نی بلند، بیمار را به حالت دمر خوابانده و شما کنار او و در سطح پای او قرار می گیرید. سپس دست خود را روی ساق پا قرار داده و انگشت شست خود را به داخل بخش خارجی پا و در چند سانتی‌متر زیر زانو گذاشته و بر روی بافت محکم فشار وارد کنید و بعد از یافتن نواحی دردناک، آن را تا احساس رهایی فشار دهید. 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398