عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

اعمال یداوی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

نام علمی : Extensor Digitorum Longus

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنه، به کندیل خارجی درشت نی و دو سوم بالایی قسمت حفره‌ی نازک‌نی.
  • از قسمت دور از تنه، با چهار تاندون به سطح خلفی پایه میانی، بالا و پایین انگشت دوم تا انگشت پنجم پا.

عمل

  • باز کننده ی چهار انگشت خارجی.

مناطقی که درد احساس می شود

  • روی سطح خلفی انگشت دوم، سوم و چهارم پا.

درمان دستی

برای درمان، بیمار به پشت قرار می گیرد و شما درکنار پا و در سطح پای بیمار می ایستید. سپس شست خود را روی قسمت انتهای عضله قرار دهید. دقیقا در بخش قدامی و فوقانی قوزک خارجی، بر روی بافت محکم فشار وارد آورید. سپس شست خود را در امتداد عضله و تا سر نازک ‌نی بکشید. 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398