عضلۀ ساقی خلفی

اعمال یداوی
عضلۀ ساقی خلفی

عضلۀ ساقی خلفی

نام علمی : Tibialis posterior

عضلۀ ساقی خلفی 
محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنۀ خط سولئال و سطح خلفی استخوان درشت نی، سر و تنه نازک‌نی بین برجستگی داخلی و لبۀ بین استخوانی و سطح خلفی غشا و بین استخوانی.
  • از قسمت دور از تنه، به استخوان ناوی، سه استخوان میخی، بیضی و دومین، سومین و چهارمین استخوان های کف پا.

عمل

  • پلانتار فلکشن و اینورشن پا.

مناطقی که درد احساس می‌شود

  • ابتدا در تاندون آشیل و سپس در سطح ساق پا و سطح و سطح کف پا و پاشنه.

درمان دستی

  • مانند درمان عضلات خلفی پشت ساق پا.

دردهای جلوی قوزک پا

  • عضلات ساقی قدامی، نازک‌نی کوتاه، بازکنندۀ بلند انگشتان، باز کنندۀ بلند شست.


 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398