عضله دور کنندۀ شست

اعمال یداوی
عضله دور کنندۀ شست

عضله دور کنندۀ شست

نام علمی : Abductor Hallucis

41عضله دور کنندۀ شست
محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنه، به زائدۀ میانی برجستگی قاپ پا.
  • از قسمت دور از تنه ،به کنار میانی انتهای نزدیک به تنۀ انگشت شست پا.

عمل

  • دور کنندۀ شست پا.

مناطقی که در حساس می شود

  • قسمت میانی پاشنه و قوس کف پا.

درمان دستی
برای درمان این عضله، بیمار به پشت خوابیده و شما در کنار سطح پای او قرار می گیرید. سپس پا را بین هر دو دست و شست ها را روی یکدیگر گذاشته و آن را روی عضلۀ دور کنندۀ شست، دقیقا روی قسمت دور از تنه قرار دهید و بر روی بافت محکم فشار آورید و انگشت شست خود را در امتداد عضله و تا انتهای آن و در  نقطه اتصال آن به پاشنه بکشید.

  • درد های پشت قوزک پا

عضلات نعلی، ساقی خلفی

  • دردهای پاشنه ی پا

نعلی، مربع کف پایی، دور کننده ی شست پا، ساقی خلفی.

 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398