عضله مربع کف پایی

اعمال یداوی
عضله مربع کف پایی

عضله مربع کف پایی

نام علمی : Quadratus Plantae

عضله مربع کف پایی
محل چسبندگی

  • از قسمت نزدیک به تنه، به دو سر از لبه های داخلی و خارجی قسمت سطح تحتانی استخوان قاپ
  • از قسمت دور از تنه، به تاندون های عضله خم کننده ی بلند انگشتان پا.

عمل

  • کمک به عضله خم کننده ی بلند انگشتان.

مناطقی که درد احساس می شود

  • سطح کف پایی و پاشنه پا.

درمان دستی

  • فشار

برای درمان عضله کف پایی، بیمار دمر خوابیده و شما نیز در سطح پای او قرار می گیرید. سپس با هر دو دست پای بیمار را گرفته و با استفاده از انگشت شست خود، بر روی سطح کف پا درست در مرکز آن و دقیقا در ناحیه متصل به پاشنه، قرار دهید و بر روی بافت محکم فشار آورید. پس از پیدا کردن نواحی دردناک، تا احساس رهایی فشار را نگه دارید.

  • درد های پشت پنجه‌ی پا

عضلات باز کننده ی کوتاه انگشتان، باز کننده ی کوتاه شست، باز کننده ی انگشتان پا، عضلات بین استخوانی، ساقی قدامی

  • درد های سطح کف پا، قسمت عقب پا

دو قلو، خم کننده ی بلند انگشتان، نزدیک کننده ی شست، ساقی خلفی، نعلی, عضلات بین استخوانی.

 
اعمال یداوی مرتبط

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398