عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

اعمال یداوی
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

نام علمی : Adductor Hallucis

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
محل چسبندگی

 • از قسمت نزدیک به تنه، با دو سر به قسمت عرضی کپسول خارجی مفاصل استخوان های کف پایی و سر مایل آن از قسمت خارجی استخوان میخی و پایه سومین، چهارمین استخوان های کف پا.
 • از قسمت دور از تنه، به کنار خارجی پایه ی استخوان شست پا.

عمل

 • نزدیک کننده ی شست پا.

مناطقی که درد احساس می‌شود

 • درد در قسمت کف پا، نزدیک به انگشتان.

درمان دستی

 • مانند دیگر عضلات کف پا.

دردهای روی پا(قسمت برجستگی روی پا)

 • عضلات خم کنندۀ کوتاه شست.
 • خم کنندۀ کوتاه انگشتان.
 • نزدیک کنندۀ شست.
 • خم کنندۀ بلند شست.
 • بین استخوانی.
 • دور کنندۀ کوچک انگشتان.
 • ساقی خلفی.

دردهای پشت انگشت بزرگ

 • عضلات ساقی قدامی.
 • باز کنندۀ بلند شست.
 • خم کنندۀ کوتاه شست.

دردهای سطح کف شست پا

 • خم کنندۀ بلند شست.
 • خم کنندۀ کوتاه شست.
 • ساقی خلفی.

دردهای سطح کف انگشت کوچک پا

 • خم کنندۀ بلند انگشتان
 • ساقی خلفی.

درمان دستی برای کلیۀ عضلات بین استخوانی

 • بیمار به پشت می‌خوابد و شما کنار او می ایستید. شست تان را روی پا در فضای خارجی‌ترین انگشت قرار دهید و محکم بر روی بافت فشار وارد کنید.

 • شصت را روی عضله به سمت انگشتان پا پایین بکشید و این روش را تکرار کنید، تا تمام پا تحت درمان قرار بگیرد. این عمل را می‌توانید از پایین به بالا یا بالعکس از بالا به پایین نیز انجام دهید.

نکات کلیدی

 • در هنگام کار روی قسمت قدامی مربع کمری، از اعمال فشار زیاد روی اولین دنده اجتناب کنید، زیرا این دنده تنها به مهرۀ دوازدهم اتصال داشته ممکن است دچار شکستگی شود.
 • عضلۀ پری فورمیس از عضلات اصلی ثابت کننده مفصل ران است.
 • عصب سیاتیک ممکن است از زیر، رو یا حتی از میان این عضله عبور کند گرفتگی این عضله باعث اختلال در عصب سیاتیک می شود.
 • در هنگام کار روی عضله‌ی دو سر رانی، از اعمال فشار روی ناحیه‌ی رکبی پشت زانو بپرهیزید.
 • در هنگام کار روی عضله‌ی رکبی از اعمال فشار روی شریان و عصب درشت نی که در طول نیمه خط وسط زانو می گذرد بپرهیزید.
 • اهمیت مستقیم عضله‌ی سوئز ایجاد درد در کمر، شکم، کشاله ران و قسمت بالای ران است.


اعمال یداوی مرتبط

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی
عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند
عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق
عضلۀ نعلی
عضلۀ نعلی
عضلۀ رکبی
عضلۀ رکبی
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی دوقلو
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی چرخش دهنده‌ی داخلی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی دو سر رانی
عضله‌ی راست داخلی
عضله‌ی راست داخلی
عضله خیاطه
عضله خیاطه


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398