عضله‌ی متوازی‌الاضلاع

اعمال یداوی
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

نام علمی : Rhomboids

عضله‌ی متوازی‌الاضلاع  
بررسی
این عضله منشأ اصلی در ایجاد دردهای بالای پشت است و باعث چرخش کتف از مفصل کتف و بازو می‌شود. همچنین، کتف را به خط میانی بدن نزدیک می کند. باید یادآور شد که این عضله دائماً تحت فشار نیروهای عضلات سینه قرار و باعث می شود که عضلات به سمت جلو کشیده شود. بنابراین، گرفتگی عضلات متوازی‌الاضلاع اغلب با کشیدگی در عضلات سینه ای همراه است.


عمل

  • کشش استخوان کتف به سمت ستون مهره

مناطقی که درد احساس می‌شود

  • در طول لبه‌ی میانی کتف و روی زاویه‌ی فوقانی کتف.

درمان دستی
در روش اول بیمار دمر خوابیده و درمانگر در کنار سر بیمار و در پشت بیمار قرار می گیرد. یک دست را روی دست دیگر (به دلیل حمایت از انگشتان و شست)کنار خار کتف و ششمین مهره‌ی گردنی و به صورت عمیق همراه با نوک انگشتان یا انگشت شست به حالت مایل روی عضله بکشید و تا زیر لبه‌ی میانی کتف ادامه دهید. انگشت شست یا نوک انگشتان دیگر را دقیقا در زیر نقطه ی شروع قبلی قرار دهید و این فرایند را تا زمانی که به زاویه‌ی تحتانی استخوان کتف برسید، تکرار کنید.


کشش/ فشار
در این نوع ماساژ بیمار دمر خوابیده و درمانگر در کنار سر بیمار به طرزی قرار می گیرید که صورت او به سمت پشت بیمار باشد. سپس نوک انگشتان را در کنار میانی استخوان کتف قرار داده و به طور نامحسوس فشار وارد کنید. با دست دیگر، شانه‌ی بیمار را از قسمت مفصل شانه بازو بالا آورده و نوک انگشتان خود را زیر استخوان کتف قرار بدهید.


روش دوم
در این روش بیمار به حالت نشسته قرار می گیرد و درمانگر در کنار او می‌نشینید و کف دست ها را به صورت کامل روی پشت بیمار قرار دهد. سپس انگشت اشاره را در زیر ناحیه میانی لبه‌ی کتف فرو کرده و با دست دیگر شانه‌ی بیمار را از مفصل بازو و کتف به سمت عقب فشار دهید (این کار را هنگامی انجام دهید که انگشت اشاره را زیر لبه‌ی کتف فرو می‌کنید).

 
اعمال یداوی مرتبط

عضله خاری راسی، خاری گردنی
عضله خاری راسی، خاری گردنی
عضله بالابرنده و کشنده کامی
عضله بالابرنده و کشنده کامی
عضله بال مانند
عضله بال مانند
عضله جویدنی یا ماضغه
عضله جویدنی یا ماضغه
ابزار های درمان و ماساژور ها
ابزار های درمان و ماساژور ها
عصب سیاتیک
عصب سیاتیک
مثانه
مثانه
میزنای
میزنای
راست روده-مقعد
راست روده-مقعد
روده باریک
روده باریک
کولون عرضی
کولون عرضی
کولون نازل
کولون نازل
کولون صاعد
کولون صاعد
زانو ها
زانو ها
لگن
لگن


آخرین مقالات
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع
عضله‌ متوازی‌ الاضلاع

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا
عضله‌ی نزدیک کننده ی شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله مربع کف پایی
عضله مربع کف پایی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله دور کنندۀ شست
عضله دور کنندۀ شست

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا
عضلۀ باز کنندۀ انگشت شست پا

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضلۀ ساقی خلفی
عضلۀ ساقی خلفی

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان
عضله‌ی باز کننده ی بلند انگشتان

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی کوتاه
عضله نازک‌نی کوتاه

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله نازک‌نی بلند
عضله نازک‌نی بلند

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398

عضله سطح قدامی ساق
عضله سطح قدامی ساق

سه شنبه - 17 اردیبهشت 1398